House of Yumm

chorizo

Overhead view of three chorizo enchiladas on a plate topped with sour cream, cilantro and tomato.

Chorizo Enchiladas